top of page

על הבדיקה במרפאה

בשלב ראשון נברר בשיחה האם קיימים גורמי סיכון לסרטן עור אצל המטופל.

 לאחר מכן תתבצע בדיקה גופנית, אשר מתבצעת לאחר הפשטה. הבדיקה כוללת הסתכלות מדוקדקת על פני כל נקודות החן בעין ומבעד לדרמטוסקופ. שומות ("נקודות חן") חשודות, אם ימצאו, יסומנו במהלך הבדיקה.

שומה חשודה בדרך כלל תשלח להסרה כירורגית.  לעיתים יבוצע בצע צילום דרמוסקופי של שומות לצורך מעקב והשוואה בהמשך.

בסיום הביקור תקבע תכנית מעקב וטיפול המבוססת על גורמי הסיכון ועל הממצאים שנצפו בבדיקה וינתנו המלצות לגבי חשיפה לשמש, בדיקת קרובי המשפחה, והמלצה לבדיקות חוזרות בתדירות הנדרשת.

 

חשוב לדעת! 

יש להגיע לבדיקה ללא איפור.

מומלץ להביא מסמכים קודמים כולל תשובות פתולוגיה של נגעי עור שהוסרו, אם היו כאלה.

bottom of page